REGULAMIN  PRZEWOZU

Na podstawie umowy przewozu pasażerów autobusem, przewoźnik zobowiązuje się do przewozu pasażerów bezpiecznie do miejsca przeznaczenia, a przy zdaniu bagażu - dostarczenia bagażu do miejsca przeznaczenia i wydania go pasażeru lub jego upoważnionemu przedstawicielu. Pasażer zobowiązuje się do dokonania ustalonej opłaty za przejazd, a w przypadku zdania bagażu do bagażnika - opłaty za przewóz bagażu.


Pasażer musi mieć bilet na podróż, pokwitowanie o przewóz bagażu na trasach międzymiastowych polączeń regularnych, które są ważne tylko w określonym w nich dniu i rejsie autobusowym.


Osoba, która kupiła bilet powinna wsiąś do autobusu na dworcu autobusowym, który jest zaznaczony w bilecie lub po wcześniejszym uzgodnieniu z dworcem autobusowym i odpowiednim zapisie w liscie biletowo-kasowym na innym przystanku zgodnie z rozkładem jazdy. W przypadku braku uprzedniej zgody i opóźnienia na rejs miejsce zapłacone przez pasażera nie zostaje zachowane dla tego paasażera.


W przypadku utraty dokumentu podróży pasażer na pokład autobusu nie dopuszcza się, koszt dokumentu podróży nie jest zwracany duplikat biletu nie wydaje się duplikat nie jest wydawany, roszczenia nie są akceptowane. W przypadku braku dokumentu podróży pasażera, jeśli posiada ulgi - dokument potwierdzający prawo na ulgi cen, pasażer nie ma prawa do podróżowania.
(§§ 40 i 41 Regulaminu świadczenia usług pasażerskiego przewozu drogowego, zatwierdzony rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 18.02.1997 r. Nr 176)


Rozdział VI Regulaminu świadczenia usług pasażerskiego przewozu drogowego, zatwierdzony rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 18.02.1997 r. Nr176 (dalej - Regulamin) określa prawa i obowiązki uczestników procesu transportowego, a mianowicie:

1. Obowiązki przewoźnika:

 • zapewnienie przestrzegania przez personel wymogów ustawodawstwa w zakresie transportu drogowego i ochrony praw konsumentów;
 • podjąć działania zapewniające bezpieczne i wygodne podróżowanie pasażerów oraz przechowywanie i / lub dostarczanie bagażu zgodnie z umową przewozu i rozkładem jazdy;
 • organizować kontrolę stanu technicznego i sanitarnego w autobusach i samochodach przed pracą, za wyjątkiem samozatrudnionego przewoźnika samochodowego;
 • organizować pred rejsem i po zakończeniu rejsu badania lekarskie kierowców, za wyjątkiem samozatrudnionego przewoźnika samochodowego;
 • dostarczyć kierowcom i innym pracownikom dokumenty wymagane przepisami prawa;
 • posiadać dokumenty na przewóz zgodnie z ustawodawstwem;
 • utrzymywać pojazdy w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, zapewnić podanie pojazdu na czas dla wsiadania pasażerów na pokład i wyjazdu;
 • dokonywać przewozu pasażerów za pomocą certyfikowanych pojazdów odpowiednich typów, dla których były wydane dokumenty zgodnie z ustawodawstwem;
 • zorganizować przejazd pasażerów do miejsca przeznaczenia na trasie bez dodatkowych kosztów finansowych pasażerów, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet w ciąży, osób z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w przypadku zakończenia rejsu z powodu awarii technicznej pojazdu lub zaistnienia nadzwyczajnego lub nieuniknione w tych warunkach zdarzenia;
 • dokonywać przewozu pasażerów z biletami i pasażerów,dla których zgodnie z ustawodawstwem są przewidziane ulgi w opłatach za przejazdy;
 • dostarczać pasażerom wiarygodnych i aktualnych informacji na temat nazw przystanków, możliwego przesiadania się,wysokości opłaty za przejazdy itp.;
 • zrekompensować szkody wyrządzone zdrowiu i mieniu pasażerów;
 • zapewnić poprzednią i bieżącą sprzedaż biletów;
 • przeprowadzać obowiązkowe ubezpieczenie osobiste pasażerów z tytułu wypadków w transporcie;
 • zapewnić przed międzynarodowym przewozem pasażerów sprawdzenie obecności niezbędnych dokumentów wjazdowych do państwa, państw na trasie przejazdu i odmowę międzynarodowego przewozu pasażerów, którzy nie dostarczyli niezbędnych dokumentów;
 • przestrzegać wymagań niniejszego Regulaminu, Regulaminu Ruchu oraz zasad technicznej obsługi pojazdów.

2. Prawa przewoźnika:

 • anulować rejs pojazdu w przypadku wystąpienia okoliczności,które on nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, ze zwrotem pasażerom (lub zleceniodawcy usług) kosztów , które oni zapłacili za przewóz;
 • ograniczyć lub zatrzymać przewóz w przypadku klęski żywiołowej, epidemii, epizootii lub innej sytuacji awaryjnej;
 • zatrzymać ruch pojazdów w razie zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów;
 • określić w kwicie bagażowym stan bagażu, który ma uszkodzenia zewnętrzne lub odmówić jego prewozu, jeśli pasażer jest przeciwny do wniesienia odpowiedniego zapisu;
 • wymagać od władzy wykonawczej lub organu lokalnego samorządu,zleceniodawcy usług i stacji autobusowyh wykonania zasad Umowy;
 • wziąć udział w konkursach na przewóz pasażerów na trasach;
 • składać organizatorom regularnych przewozów propozycje dotyczące poprawy poziomu organizacji obsługi pasażerów;
 • zapewniać pasażerom ulgi w zakresie płatności usług transportowych;
 • oferować dodatkowe usługi dla pasażerów.

3. Obowiązki kierowcy:

 • posiadać prawo jazdy do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;
 • spełniać wymogi niniejszego Regulaminu, Regulaminu ruchu drogowego oraz zasady ekspluatacji technicznej autobusu;
 • posiadać przy sobie i przedstawić do kontroli osobom upoważnionym dokumenty przewidziane przez ustawodawstwo;
 • przestrzegać określonej trasy i rozkładu jazdy autobusu;
 • odbieranie, umieszczanie i wydawanie bagażu pasażerom na przystankach zgodnie z rozkładem jazdy;
 • monitorować wykonywanie przez pasażerów swoich obowiązków i bezpiecznie umieszczanie bagażu podręcznego w autobusie;
 • przeprowadzić wyładunek pasażerów przy tankowaniu autobusu w trakcie przewozów;
 • podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w przypadku przeszkód w ruchu na trasie (mgła, gołoledź, itp.), które mogą uniemożliwić kontynuowanie podróży, a także w przypadku przymusowego zatrzymania się na przejściu kolejowym;
 • sprawdzić pod czas wsiadania na miejskie i międzymiejskie rejsy obecność u osób biletów i kwitów bagażowych dla przewozu bagażu;
 • zatrzymać autobus na żądanie na przystankach transportu publicznego, a także w innych miejscach, ale w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od przystanku transportu publicznego, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami ruchu drogowego;
 • zatrzymać autobus do wsiadania i wysiadania pasażerów w odległości nie większej niż 0,5 m od krawędzi jezdni;
 • przejść badanie lekarskie przed wyjazdem na trasę, sprawdzić stan techniczny i kompletności pojazdu;
 • przestrzegać ustalonego przez ustawodawstwo systemu pracy i odpoczynku;
 • być czysto ubranym, grzecznie traktować pasażerów;
 • ogłaszać nazwę przystanku i czas trwania postoju;
 • sprzedawać bilety pasażerom przed rozpoczęciem ruchu autobusu w przypadkach przewidzianych prawem;
 • zapewnić zachowanie bagażu oraz bagażu podręcznego w przypadku, gdy pasażer opóznił się do autobusu na trasie podróży;
 • w przypadku transportu międzymiastowego lub międzynarodowego pomoc osobom niepełnosprawnym w umieszczaniu bagażu podręcznego, bagażu, kulek, wózków i innych rzeczy osobistych, a także podczas wsiadania i wysiadania z autobusu;
 • w prypadku obsługi pasażerów niepełnosprawnych sprawdzić czy wysiadł pasażer po przybyciu do miejsca przeznaczenia i nie zapomniał bagażu i / lub bagażu podręcznego lub rzecy osobistych;
 • zapewnić przewóz bagażu w luku bagażowym autobusu (jeśli jest w awtobusie) lub miejsce, tak aby nie utrudniać swobodne przejście wzdłuż kabiny pasażerskiej autobusu i nie blokować dostępu do wyjść podstawowych i awaryjnych.

4. Kierowca autobusu ma prawo:

 • wymagać od pasażerów wypełnienia swoich obowiązków;
 • sprawdzać pod czas wsiadania do autobusu na podmiejskich, międzymiastowych i międzynarodowych trasach, posiadanie biletów i kwitów bagażowych;
 • nie wydawać bagażu, jeśli pasażer nie przedstawił kwit bagażowy;
 • nie dopuszczać pasażera do podróży, jeśli w kabinie autobusu jest brak wolnych miejsc (z wyjątkiem, gdy pasażer posiada bilet na miejsce w autobusie);
 • odmówić zatrzymania się dla wsiadania i/lub wysiadania pasażerów w miejscu,które znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od przystanku transportu publicznego, kiedy autobus pracuję w trybie taxi lub przy naruszeniu Regulaminu ruchu drogowego;
 • nie dopuszczać pasażera do podróży bez biletów lub osób, które nie przedstawili dokument określonego wzorca potwierdzający prawo na ulgi dotyczące opłaty za przejazd, znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zakłócają porządek publiczny, posiadają przy sobie towary niebezpieczne, w tym łatwopalne, wybuchowe i te, które mogą pobrudzić pojazd lub odzieży pasażerów.

5. Kierowcy autobusu zabrania się:

 • ruszać z miejsca dopóki drzwi nie są zamknięte i otworzyć drzwi do pełnego zatrzymania się autobusu;
 • zmienić trasę i rozkład jazdy;
 • rozmawiać z pasażerami, jeść, pić, palić podczas jazdy autobusem;
 • sprzedawać bilety pasażerom podczas jazdy autobusu;
 • odmówić obsługi pasażerów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i w Regulaminie;
 • wybrać pasażerów według korzyści dla podróży;
 • przewozić w autobusie ostre przedmioty, przedmioty do cięcia, przedmioty łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, korozyjne,
 • rangę i narkotyki, broń palną bez pokryw i inne niebezpieczne przedmioty;
 • przewozić zwierząt, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo;
 • naruszać zasady niniejszego Regulaminu, Regulaminu ruchu drogowego i przepisów technicznych eksploatacji pojazdu.

6. Pasażer jest zobowiązany:

 • posiadać przy sobie bilet do podróżowania, kwit bagażowy, a w przypadku prawa na ulgi dotyczące opłaty podróży – dokument w określonego wzoru lub bezpłatny bilet (dla połączeń międzymiejskich);
 • zajmować miejsce określone w bilecie, zachować bilet do końca podróży i przedstawić w rozszerzonej formie na żądanie osób uprawnionych do sprawowania kontroli;
 • dokonywać wsiadania (wysiadania) tylko po zatrymaniu się autobusu;
 • płacić za przewóz bagażu i bagażu podręcznego zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu;
 • posiadać dokumenty wizowe i emigracyjne (podczas międzynarodowego przejazdu);
 • podczas międzynarodowego przewozu posiadać należycie wypełnione dokumenty wymagane do wjazdu do państwa, państw na trasie podróży, i przedstawić przewoźniku na żądanie;
 • wyprzedzeniem podać sygnal kierowcy, za pomocą dzwonka lub powiedzieć ustnie w przypadku wysiadaniana przystanku "na żądanie"
 • w przypadku wypadku drogowego, udzielićj pomocy ofiarom i zgłosić wypadek policji;
 • poinformować kierowcę o znalezieniu rzeczy zapomnianych, dokumentów i wartości.

7. Pasażer ma prawo:

 • na przewóz bezpieczny i wysokiej jakości;
 • żądać od przewoźnika spełnienia warunków dotyczących umowy przewozu;
 • przewóz zwierząt zgodnie z prawem;
 • na przewóz dwóch jednostek bagażu za opłatę zgodnie z taryfą dla każdej z nich i bezpłatnie przewozić jedną sztukę bagażu podręcznego w kabinie pojazdu w przypadku podróży na trasie międzymiejskiej lub międzynarodowej;
 • nieść bagaż podręczny bezpłatnie w ilości nie więcej niż dwie jednostki na trasach miejskich i podmiejskich;
 • deklarować wartość bagażu;
 • otrzymywać informacje o usługach przewozu od przewoźnika, kierowcy, pracownika dworca autobusowego;
 • odszkodowania za szkody wyrządzone.

8. Pasażerom autobusu zabrania się

 • rozpraszać kierowcę podczas prowadzenia pojazdu;
 • otworzyć drzwi pojazdu do całkowitego zatrzymania się;
 • przeszkadzać zamykaniu drzwi;
 • umieszczać bagaż w miejscach, gdzie utrudnia swobodny ruch pasażerów w kabinie;
 • podróżować bez zapłaty wartości biletu lub bez przedstawienia odpowiedniego dokumenta(w przypadku prawa na ulgi);
 • wprowadzić korekty na bilecie i przekazać go innej osobie;
 • przewozić bagaż i bagaż podręczny na siedzeniu;
 • zastosowanie sprzętu ratunkowego bez potrzeby;
 • zakłócać porządek publiczny;
 • palić w kabinie pojazdu.

Przewóz bagażu i bagażu podręcznego

1. Opłata za bagaż podręczny nie jest pobierana, w razie przewozu w kabinie autobusu:

 • międzymiejskiego lub międzynarodowe połączenia - nie więcej niż jedną sztukę bagażu podręcznego;
 • miejskego i podmiejskiego połączenia - nie więcej niż dwóch jednostek.

Bagaż podręczny jest transportowany w kabinie autobusów pod nadzorem pasażerów.

Za przewóz bagażu podręcznego w kabinie autobusu przekraczającej normę pobierana jest opłata z pasażera w wysokości ustalonej przez prawo.

Przy zdawaniu bagażu podręcznego do bagażnika pojazdu pobierana jest opłata z pasażera, jak za przewóz bagaż.

2. Bagaż pasażerów jest przewożony w bagażniku autobusu (jeżeli jest to przewidziane konstrukcją autobusu) za opłatę.

W przypadku braku bagażnika,bagaż jest przewożony w kabinie autobusu (jedną jednostkę - bezpłatnie, więcej - za opłatę zgodnie z taryfą).

Bagaż transportowany w kabinie autobusu powinien być umieszczony tak, aby nie utrudniać swobodne przejście wzdłuż kabiny pasażerskiej autobusu i nie blokować dostępu do wyjść podstawowych i awaryjnych.

Przewoźnik może przewozić bagaż w samochodzie ciężarowym. Maksymalna iłość jednostek bagażu,która jest przyjmowana na przewóz jest określana przez przewoźnika, ale nie może być mniejsza niż dwie jednostki z jednego pasażera.
3. Prawo pasażera do odbioru bagażu,który był przekazany do przewozu.

4. Pasażer pod czas zdawania bagażu jest uprawniony do deklarowania wartości bagażu, płacąć ustaloną kwotę.

5. Po zakończeniu przewozu bagaż jest przechowywany w przewoźnika w ciągu 24 godzin bez opłaty. Za przechowywania dłużej niż 24 godziny pobierana jest opłata zgodnie wyznaczoną taryfą przewoźnika, jeżeli przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Bagaż (jego część), nie dostarczony do osoby w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o jego wydawanie jest uważany za zagubiony bagaż i pasażerowie, który zadeklarował wartość bagażu zwracane jest odszkodowanie w określonej wysokości i płata za przewóz.

W przypadku, gdy wartość ta nie jest zadeklarowana, pasażerowi zwraca się kwota, która była pobrana za przewóz bagażu,a wysokość odszkodowania jest ustalona przez sąd.

7. Jeśli zagubiony bagaż znaleziono w ciągu jednego roku od daty złożenia wniosku o jego wydaniu, przewoźnik powinien powiadomić pasażera. Pasażerowie mogą uzyskać taki bagaż w ciągu 30 dni od zwracając przewoźniku pieniądze zapłacone pod tytułem odszkodowania za utratę bagażu.

8. W przypadku znalezienie bagażu lub bagażu podręcznego kierowca jest zobowiązany z udziałem dwóch świadków sporządić akt w dowolnej formie ze szczegółowym opisem rzeczy i oddać rzeczy z aktem przewoźniku.

Przy braku zapotrzebowania w ciągu miesiąca bagażu lub bagażu podręcznego w miejscu przeznaczenia, bagaż jest uważany za rzecz znalezioną.

9. Osoby niepełnosprawne mają prawo do bezpłatnego transportu środków przeznaczone do transportu osobistego (wózki inwalidzkie, kule, itp).

10. Nie wolno przewozić:

 • towary niebezpieczne w tym łatwopalne, wybuchowe i te, które mogą pobrudzić pojazd lub odzież pasażerów;
 • broni i zwierząt, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

11. Przewóz zwierząt przez pasażerski transport samochodowy odbywa się zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawodawstwie.
 

Błąd

Ок
Skasowanie
Ок